2023. õppeaasta lõpus võistles Lasnamäe Gümnaasiumi KiVa meeskond taas tiitlile Aasta Kiusuennetaja kool. Tuletan meelde, et eelmisel õppeaastal saavutasime 3. koha. Sel aastal oli konkurss, sihtasutuse Kiusamisvaba Kool juhi sõnul, veelgi karmim, kuid ikka saavutasime auväärse 2. koha!

Tegemist on kooli jaoks väga olulise sündmusega, mis näitab iga koolipere liikme sihikindlat tegevust. Täname kooli juhtkonda, samuti kõiki klassijuhatajaid, kes klassiga ennetavat KiVa tööd teevad. Meie kooli autasustas mitte ainult SA Kiusamisvaba Kool, vaid ka Haridus- ja teadusministeerium.

KiVa tiim 2023: Anna Filipia, Olga Kolodi, Nadežda Larionova, Lesya Luzina, Alina Tarassenko, Anna Borovkova, Žanna Kostjukova ja tiimijuht Anna Reren.

Kohtade jaotamisel võeti arvesse programmi kvaliteetset rakendamist kooli ruumides, tööd KüVa küsitlustest saadud andmetega. Näiteks meie meeskond võttis arvesse kõik märkused ja tegi tööd vigade parandamiseks. Me pöörasime rohkem tähelepanu sellele, et olla koolis nähtaval ja tegelesime hoolikalt küberkiusamise ennetamisega. TÜH märkis meie huvitavat lähenemist kohustuste jaotamisele meeskonnas ning hästi kujundatud kooli veebilehte.

Loe rohkem link

 

Нашей школа заняла 2 место на конкурсе КиВа школа 2023

В конце учебного года 2023, команда КиВа снова выдвинула свою кандидатуру на звание КиВа школа 2023. Напомним, что в прошлом году мы заняли 3 место. В этом году конкуренция, со слов руководителя целевого учреждения КиВа, была еще жестче, но мы заняли почетное 2 место!

Это очень важное для школы событие, которое показывает целенаправленную деятельность каждого из представителей школьной семьи. Спасибо руководству школы, а также всем классным руководителям, которые ведут превентивную работу с классом по КиВа. Наша школа была отмечена не только ЦУ Школа против травли, но и министерством образования.

Наша команда Кива в 2023: Анна Филипия, Ольга Колоди, Надежда Ларионова, Леся Лузина, Алина Тарасенко, Анна Боровкова, Жанна Костюкова и руководитель команды Анна Ререн.

При распределении мест учитывалось качественное применение программы в стенах школы, работа с данными, полученными из опросов КиВа. Например наша команда учла все замечания и сделала работу над ошибками. Уделила больше внимания тому, чтобы быть в школе на виду и тщательно занялась превенцией кибертравли. ЦУ отметило интересный подход к распределению обязанностей внутри команды, а также хорошо оформленную страницу на школьном сайте.