Lasnamäe Gümnaasiumi andmekaitsetingimused

Lasnamäe Gümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.

Tallinna Linna andmekaitsetingimused (Tallinna linnapea käskkkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17) – >>> Tallinna linna andmekaitsetingimused ja vastavalt Avaliku teabe seadusele

Töötleme Teie isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

  • avaliku ülesande täitmisel,
  • juriidilise kohustuse täitmisel,
  • teiega sõlmitud lepingu täitmisel.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks>>> laadi fail alla

 Nõusolekut vajame:

  • Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.
  • Eriliigiliste andmete töötlemine ehk lapse terviseandmete töötlemine on vajalik lapse elu ja tervise kaitse ning turvalise keskkonna tagamiseks koolis.
  • Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi, selleks et hõlbustada klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe kiireks edastamiseks loob kool iga klassi õpilaste vanemate e-posti aadressidest listi.
  • Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).

 

Isikuandmete kolmandatele isikutele, sealhulgas teistele asutustele edastamine ja turvalisuse tagamine

  1. Andmesubjektilt saadud     dokumendid     on     valdavalt     juurdepääsupiiranguga,     kuna õigusaktidega   sätestatud   nõuetest   lähtuvalt   sisaldab   isiku   kiri   selle   saatja   või   saaja elukohaandmeid, telefoninumbrit, e-postiaadressi. Eelloetletud andmeid loetakse isiku eraelu puudutavaks teabeks ning see ei kuulu kolmandatele isikutele avalikustamisele (va kui isiku nime või kontaktandmeid on kasutatud juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muu kirjas märgitud    teabe    osas    sõltub    juurdepääsu    piiramine    dokumendi        Võimalikud juurdepääsupiirangute alused sätestab avaliku teabe seadus (AvTS § 35).
  2. Hoolimata juurdepääsupiirangust  väljastab  kool  dokumendi  asutusele  või  isikule,  kellel  on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (kohtueelne menetleja, kohus, järelevalveasutus, politsei jms).  Kui  koolile  saadetud  kirjale  vastamine  on  teise  asutuse  pädevuses,  siis  edastab  kool selle vastavale asutusele, informeerides sellest ka kirja saatjat.
  3. Kui kirjaga, mis on koolile saadetud või koolist väljastatud, soovitakse tutvuda teabenõude korras (AvTS    peatükk),  analüüsib  kool  teabenõude  saamisel,  kas  taotletavat  dokumenti saab muutmata kujul väljastada või tuleb seda töödelda nii, et juurdepääsupiiranguga teave ei satuks kolmandate isikute valdusse. Igal juhul kaetakse väljastatavas dokumendis kirja saaja või saatja kontaktandmed (aadress, e-postiaadress, telefoninumber).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil .

Täpse ülevaate kooli andmetöötlustest saate Tallinna Andmetöötlusregistrist.

Kui olete registrisse sisenenud, vajutage lahtrile „otsing”, seejärel nupule „vali asutus” ja kirjutage üleval avanenud lahtrisse kooli nimi ning  vajutage nupule „otsi”. Seejärel vajutage avanenud nimekirjas kooli nimele (kooli nimi on punast värvi), lõpuks vajutage allpool olevat sinist nuppu „otsin”. Pärast seda avaneb nimekiri kõikidest kooli andmetöötlustest. Iga andmetöötluse täpsemat kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan”.

Linna andmetöötlusregister asub aadressil: https://atr.tallinn.ee/.

Kooli andmekaitse kontaktisik on kollektiivi usaldusisik Inga Tenisson, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, e-post: i.tenisson@lasgy.tln.edu.ee