1. klassi ja 10. klassi, vastuvõtt 2018. aastal

Vastuvõtt 1. klassi

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. — 15. märtsini 2018.a.
Lisainfo Tallinna Haridusameti kodulehel http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine#nooremad

1.A – keelekümblusklass (kõik ained on eesti keeles, rahvatants ja lisandub vene keele ring);

1.B – eesti keele süvaõppega klass (ained kunst, muusika, kehaline kasvatus on eesti keeles ning soovi korral lisandub eesti keele ring);

1.C – spordikallakuga klass (lisandub kehaline kasvatuse ring ning soovi korral lisandub eesti keele ring);

1.D – tavaklass (soovi korral lisandub eesti keele ring);

1.E – tavaklass (soovi korral lisandub eesti keele ring).

Soovi korral pakume erinevaid tasuta ja tasulisi ringitunde.

!NB klasside komplekteerimine toimub vestluse alusel. Vestlust viivad läbi kooli logopeed ja psühholoog lapsevanema juuresolekul. Vestlusele registreerimine toimub pärast esimest lastevanemamate üldkoosolekut 23.05.2018.

Lastevanemate koosolekud.

23.05.2018 Kell 18.00 aulas. Üldised küsimused, kooliks vajalikud vahendid, klassijuhatajate tutvustus. Vestlusele registreerimine klasside komplekteerimiseks.

24.05.2018 — 28.06.2018 Vestlused kooli psühholoogi ja logopeediga graafiku alusel.

25.06.2018 klasside nimekirjade avalikustamine.

28.08.2018 Kell 17.30 üldkoosolek aulas. 18.00 koosolekud klassiti.

Koolis on tasuline pikapäevarühm.
Vastuvõtukord

Vastuvõtt 10. klassi

Olulised tähtajad kooli astumisel

18,19,20. aprill eelvestlused gümnaasiumi sisseastujatega (LG 9.klasside õpilastele)

21,22. juuni dokumentide vastuvõtt gümnaasiumi sisseastumiseks kooli kantseleis 9.00 – 16.00

  1. juuni kell 10.00 – eesti keele tasemetest ja kell 11.30 matemaatika tasemetest (jätkub ka dokumentide vastuvõtt gümnaasiumi sisseastumiseks kooli kantseleis 9.00 – 16.00)
  2. juuni kell 14.00 – matemaatika tasemetest 14.00 ja kell 15.30 eesti keele tasemetest
  3. juuni vastuvõetavate õppijate nimekirja avalikustamine.

Klasside komplekteerimine toimub augustis.

Lasnamäe Gümnaasiumis on gümnaasiumiastmes tagatud eestikeelne aineõpe 60% ulatuses. Kümnendas klassis vastavalt tunnijaotuskavale õpetatakse kohustuslikke aineid ning kooli poolt määratud valikaineid. 10. klassis on õppijatel võimalik valida mitut võõrkeelt. Lisaks inglise keelele on võimalik õppida saksa, soome, prantsuse ja jaapani keelt. Matemaatika õppimine toimub tasemerühmades.

Üheteistkümnendas ja kaheteistkümnendas klassis on õppijatele tagatud valikuvõimalused valikainete valimisel erinevatest valdkondadest – üldained, loodus-ja täppisained ning sotsiaalained. Toetame õppijate loovust ja ettevõtlikkust ning arvestame eelnevalt läbiräägitud mujal läbitud  EHISesse kantud kursusi.