TEAVITUS LAPSEVANEMALE KiVa PROGRAMMI ÕPILASKÜSITLUS

Millega me tegeleme
Kiusamisvaba Kool on sihtasutus, mille missioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks (www.kiusamisvaba.ee). Selleks pakume muuhulgas ka teadus- ja tõenduspõhist kooliterviklikku programmi KiVa, mis on tõhus nii kiusamise ennetamisel kui ka juhtumite lahendamisel.

Teie lapse kool on liitunud kiusamise vähendamise programmiga KiVa ning
kasutab selles sisalduvaid ennetuse, juhtumite lahendamise ja olukorra
hindamise meetodeid.

Programmi üheks oluliseks osaks on igal kevadel toimuv anonüümne
veebipõhine õpilasküsitlus, kuhu on oodatud vastama kõik 1. – 9. klassi õpilased.
Küsitluse on välja töötanud KiVa programmi autorid Turu Ülikoolist Soomes ning
seda on Eestis kasutatud alates 2013. aastast üle 100 koolis.

Miks on küsitlus vajalik

Õpilasküsitluse eesmärgiks on saada tagasisidet selle kohta, kuidas on KiVa
programmi rakendamine mõjutanud kiusamise esinemist koolis. Seega
kogutakse küsitluse toel andmeid õpilaste kogemuste kohta seoses kiusamise,
koolis oleva suhete kliima ja KiVa programmi kasutamisega.

Millistest õiguslikest alustest me oma tegevuses lähtume
Küsitlusele vastamine ja tulemuste analüüs on anonüümsed (st analüüsi
tulemuste põhjal ei ole tuvastatav ükski osalenud laps ega tema antud vastused).
Seega ei ole andmekogumine isikustatud ning küsitlusele ei kohaldata
andmekaitse põhimõtteid (vt ka GDPR põhjenduspunkt 26).

Küsitluse läbiviimisel järgitakse kõiki häid uuringu tavasid ning teaduseetika
põhimõtteid, mille oluliseks osaks on ka vastajate õiguste, heaolu ja
konfidentsiaalsuse kaitse ning õigus igal ajal osalemisest loobuda (nii
lapsevanemal kui lapsel endal).

Kuidas saadud andmeid kasutatakse
Küsitlus viiakse läbi arvutiklassis või nutiseadmete abil. Vastused kogutakse ja
säilitatakse Turu Ülikooli serverites ja SA Kiusamisvaba Kool uuringu koordinaatori
poolt parooliga kaitstud failis.

Kool saab Turu Ülikooli süsteemist automatiseeritud raporti, mis tehakse
kättesaadavaks kooli juhtkonnale, kes otsustab, kuidas küsitlusest saadud teavet
koolikeskkonna turvalisuse nimel paremal moel kasutada. Kokkuvõtteid
tutvustatakse ka lapsevanematele. SA Kiusamisvaba Kool teostab andmete põhjal
täiendava üldistatud analüüsi Eesti koolide olukorra ning programmi mõjude
hindamiseks. Kokkuvõttev raport avaldatakse meie kodulehel (vt
www.kiusamisvaba.ee).

Kui te ei soovi, et teie laps osaleks veebipõhises õpilasküsitluses, palun andke
sellest lapse klassijuhatajale teada enne küsitluse algust.

 


Чем мы занимаемся

Миссией фонда Школы без травли – сделать школы Эстонии свободными от травли
(www.kiusamisvaba.ee). Для этого мы предлагаем школам научно-обоснованную
программу KiVa, которая охватывает всю школу и является эффективной как в
предотвращении травли, так и в разрешении случаев.

Школа вашего ребенка присоединилась к программе KiVa по снижению травли и
использует включенные в нее методы профилактики, разрешения случаев и
оценки ситуации.

Важной частью программы является анонимный онлайн-опрос учащихся, который
проводится каждую весну и открыт для всех учащихся 1-9 классов. Опрос разработан
авторами программы KiVa из Университета Турку в Финляндии и с 2013 года
используется более чем в 100 школах Эстонии.

Почему ученический опрос необходим?
Цель ученического опроса – получить обратную связь о том, как повлияло
применение программы KiVa на наличие травли в школе. Таким образом, с помощью
ученического опроса собираются данные об опыте, который связан с травлей в
школе, о климате школьных взаимоотношений и использовании программы KiVa.

На каких правовых основах мы строим свою деятельность?
Ответы на опрос и анализ результатов анонимны (т.е ни один участвующий в опросе
ребенок или его / ее ответы не могут быть идентифицированы на основе результатов
анализа). Таким образом, сбор данных не является персонализированным, и принципы
защиты данных не применяются к опросу (см. Также описание в пункте 26 GDPR
(Общий/Генеральный регламент по защите персональных данных).

Опрос соответствует требованиям современных исследовательских практик и
принципам исследовательской этики, важной частью которых является защита
прав, благополучия и конфиденциальности респондентов, а также право
отказаться от участия в любое время есть как у родителя, так и у самого ребенка.

Как используются полученные данные?
Опрос проводится в компьютерном классе или с помощью смарт-устройств. Ответы
собираются и хранятся на серверах Университета Турку и в защищенном паролем файле
координатором исследований Фонда Школы без травли.

Школа получает автоматизированный отчет из системы Университета Турку, который
предоставляется руководству школы, и они решают, как использовать полученную в
результате опроса информацию наилучшим образом, для обеспечения безопасности
школьной среды. Резюме также предоставляются родителям на общешкольных
собраниях. На основании полученных данных Фонд Школы без травли проводит
дополнительный обобщенный анализ для оценки ситуации в эстонских школах и
результатов программы. Итоговый отчет мы публикуем на нашем сайте (см.
www.kiusamisvaba.ee).

Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок принимал участие в онлайн-опросе
учащихся, сообщите об этом классному руководителю вашего ребенка до начала
проведения опроса.