Lähtudes Lasnamäe Gümnaasiumi arengukavast on 2018/2019. õppeaasta prioriteeteesmärgid sõnastatud tulemustena:

  • On kasvanud koolipere liikmete ühtekuuluvustunne.
  • Eesti keele ja eestikeelse aineõppe kvaliteet on viidud kõrgemale kvalitatiivsele tasemele kõikides kooliastmetes.
  • Õppeprotsessi kavandamine ja läbi viimine lähtub MÕK-i põhimõtetest.
  • Kõik õpetajad osalevad Lasnamäe Gümnaasiumi ühise metoodilise teema (õppimist toetava hindamismudeli välja töötamine ja rakendamine) arendamises.
  • Lasnamäe Gümnaasiumi õppekeskkond on turvaline ning õpilaste arengut soodustav.
  • Huvigrupid on kaasatud kooli arendustegevusse.