Lähtudes Lasnamäe Gümnaasiumi arengukavast on 2020/2021. õppeaasta prioriteeteesmärgid sõnastatud tulemustena:

  • eesti keele ja eestikeelse aineõppe kvaliteedi tõstmine kõikides kooliastmetes;
  •  

   klassijuhataja rolli suurendamine õpilase individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamisel ning tema väärtushoiakute ja õpioskuste kujundamisel;

  •  

   koolipere digipädevuste arendamine lähtudes MÕK ja LAK põhimõtetest;

  •  

   kaasava hariduse põhimõtete rakendamine õppeprotsessis;

  •  

   kogu kooli kaasamine kiusamisvastasesse töösse, teadlikkuse tõstmine kiusamisest ja selle tagajärgedest. Fookus on suunatud küberkiusamisele.