Kehtivad Nordplus rahvusvahelised projektid Lasnamäe Gümnaasiumis.

 

School Community Greenhouse (2022–2024)

Liikmesriigid: Leedu, Läti, Eesti, Norra
Jätkusuutlikkus- üks tähtsamaid teemasid kaasaegses ühiskonnas. Just seetõttu on tähtis õpetada lastele, kuidas hoida loodust ja selle eest ka hoolitseda. Selleks projekti liikmesriigid loovad koolis rohelise liikumise ja ehitavad kasvuhooned, et kasvatada toiduks sobivad saadused, et neid saaks maitsta kogu koolipere.

Страны-участники: Литва, Норвегия, Латвия, Эстония

Устойчивое развитие – одна из самых актуальных тем в наше время. Именно поэтому очень важно научить детей как сохранить природу и заботиться о ней. Для этого страны-участники создадут в школах Зеленое сообщество и смастерят парники для выращивания съедобных продуктов, которые затем смогут попробовать все учащиеся школы.

Фото с мероприятий проекта  

 

Digital Education and Sustainability in the school of XXI century (2022–2023)

Projektis osalevad Leedu, Läti, Eesti ja Rootsi.
Projekti keskne teema on keskkond. Selle raames õpetame lapsi säästlikult suhtuma
keskkonna ressurssidesse ja vältima nende mõttetut ja ülemäärast tarbimist. Projekti
eesmärkide saavutamiseks töötavad õpetajad välja materjale ja tundide plaane
(sealhulgas ka õues –ja lõimitud õppeks) , mida hakatakse kasutama ka edaspidi
projektis osalevates koolides.
Fotod projekti üritustest 

Cтраны-участники: Литва. Латвия, Эстония, Швеция

Проект посвящен проблемам окружающей среды. В рамках проекта мы учим детей бережно относится к ресурсам окружающей среды и избегать бессмысленного и чрезмерного потребления. 

Для достижения целей, учителя в ходе проекта разрабатывают материалы и планы уроков (в том числе уроки на улице и интегрированные уроки), которые будут использованы и в дальнейшем в школах-участниках проекта.

Фото с мероприятий проекта  

 

Sustainable Community for Sustainable Schools (SC4SS) (2022–2023)

Projektis osalevad Leedu, Eesti ja Island.
Õpetajad kolmest riigist jagavad oma kogemusi jätkusuutliku arengu teemal, aga
samas nad töötavad välja ka uusi praktilisi võtteid keskkonna teemade
mitmekesisemaks käsitlemiseks erinevates tundides ja uute metoodikate
rakendamiseks kooliprogrammides, uurides ja õppides neid põhjalikumalt tundma.
Fotod projekti üritustest  

Страны-участники: Литва, Эстония, Исландия

Учителя трех стран делятся опытом проведения уроков на тему устойчивого развития, а также разрабатывают новые практические приемы по внедрению в школьную программу различных уроков и методик для более углубленного изучения темы окружающей среды. 

Фото с мероприятий проекта  

 

A Nordic Perspective on Project-Based Learning, Design, Skills and Culture (2022–2024)

Projektis osalevad Eesti, Leedu ja Taani.

Projektipõhine õpe – see on huvitav, innovaatiline ja õpetlik. Just nendest
kriteeriumidest lähtusidki projekti autorid. Selles on kooskõlas kõik – alates STEAM-
õppest kuni kultuuriüritusteni välja. Me saame teada mitte ainult üksteise kultuurist ,
vaid ka õpime kõikjal – väljaspool kooli, käies muuseumides ja ringi liikudes. 

Страны участники: Эстония, Литва, Дания

Проектное обучение – это интересно, инновационно и познавательно. Именно данными критериями руководствовались авторы проекта. В данном проекте сочетается все: от STEAM обучения до культурных мероприятий: мы не только узнаем культуру друг друга, но и учимся везде – вне школы, в музеях и в движении. 

Viimati muudetud 17.02.2022