информация на русском языке ниже 🔻

Teave õppeaasta lõpetamisest, hindamisest ja olulisematest sündmustest alates 15. maist 2020

Kool töötab vastavalt sellele graafikule ja korrale: SIIN

Vastavalt Tallinna koolide juhtide ja Tallinna linnapea  vahelisele kokkuleppele distantsõpe jätkub Lasnamäe Gümnaasiumis õppeperioodi lõpuni (kuni 9.06. 2020)

Erandjuhul õpetaja soovil alates 25. maist võib korraldada üksikuid kohtumisi abi vajavate õpilastega. Sellisel  juhul maksimaalselt on  lubatud viibida 5 õpilasel ja ühel õpetajal (5+1) tingimusel, kui järgitakse kehtivaid käitumisreegleid ja vastavaid hügieeninõudeid (kaitsemask, kindad, käte desinfitseerimise vahend, ja tuleb hoida pikivahet).

Kohtumised õpilastega korraldab õpetaja. Sellised kohtumised korraldatakse eeskätt HEV-õpilastega, kelle õppeedukus distantsõppe ajal polnud eriti tulemuslik, õpilastega, kellele on määratud pikendatud õppeaasta ning igal muul tingimusel, kui õpetaja peab seda tähtsaks.

Korraldades selliseid kohtumisi peab  olema kindel, et kõik kohtumise osapooled (nii õpilased kui ka õpetaja) on terved!

Klassiväliseid üritusi vabas õhus ei korraldata!

Kategooriliselt on keelatud kooli tulla juhul, kui esinevad haigestumise sümptomid või kui on olnud kontakt COVID -19 haigega! 

 

 TUNNIPLAAN

Hetkel kehtiv tunniplaan on jõus 29. maini.

Alates 18.05 tunniplaanist arvatakse välja oskusained ( muusika, kunst, kehaline kasvatus, tööõpetus (tehnoloogia)).

Alates 1.06 kuni 8.06 korraldatakse koolis  distantne projektinädal (info edastatakse e- kooli kaudu)

9.06 korraldatakse online — vormis õppeaasta lõpule pühendatud klassijuhatajatunnid 1.-8. klassidele ja 10.-11. klassidele .

 

TRIMESTRI HINDAMINE

Õpetajad hindavad III trimestri- ja aastahinnet arvestades gümnaasiumis kehtivat hindamiskorda, s.t viiepallisüsteemi alusel.

Kolmanda trimestri eest käitumishinnet ei panda. Aasta käitumishinne pannakse I ja II trimestri hinnete alusel.  Kui tekib kahtlus käitumishinde väljapanemisel, tuleb hinnata õpilase kasuks.

Hetkel kehtiv  hinne „0“ viitab sellele, et mingi töö on õpilasel esitamata ning õpilasel on võimalus töö esitada.

Alates 15.05.2020 tähis „0“  asendatakse tähisega „MA“(mittearvestatud), mida võib arvestada trimestri ja aastahinde väljapanemisel.

 

TUGISÜSTEEMI RAKENDAMINE

Ajavahemikus 18.05.-25.05.2020 toimub distantsõppes tugisusteemi tõhustatud rakendamine kõigile  õpilastele, kelle jaoks distantsõpe ei ole andnud soovitud tulemusi. Õppimisega edukalt toime tulnud õpilaste koormus väheneb, kuna neil ei ole võlgnevusi ja nad ei pea oma hindeid parandama.

 

KOKKUVÕTTEV HINDAMINE

15.05.2020 pannakse välja kokkuvõtvad hinded järgmistes õppeainetes: kunstiõpetus, tööõpetus, muusika ja kehaline kasvatus.

15.05.2020 pannakse välja eeldatavad hinded teistes õppeainetes.

11.05. -15.05.2020 lõpeb õpilaste aktiivne jooksev hindamine.

Alates 18.05.2020 õpetajad ei planeeri õppetöös kontrolltööd ja muid mahukaid töid.

18.05.2020 pannakse välja 9. klassi kokkuvõtvad hinded (III trimester ja aastahinded).

25.05.2020 pannakse välja kokkuvõtvad hinded 1.-8. klassis ning 10.-12.klassis.

Õppetööd pikendatakse neil õpilastel, kellel seisuga 25.05.2020 on kokkuvõtvates hinnetes mitterahuldavad hinded. Õpilasele, kelle aasta õpitulemus on «puudulik» või on jäetud hinne välja panemata, määratakse tugisüsteem nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks. Nendes õppeainetes toimub õpilasel aineõpetaja juhendamisel lisaõpe. Pikendatud õppeaasta kestab kuni 18.06.2020.

Pikendatud õppeaasta tulemustele tuginedes otsustab õppenõukogu õpilase klassikursuse lõpetamise või klassikursuse kordamise. Õppenõukogu otsusega võib õpilase üle viia järgmisesse klassi, kui tal  on peale täiendavat õppetööd jäänud kaks mitterahuldavat aastahinnet ning jätta klassikursust kordama, kui tal on kolmes või enamas õppeaines aastahinne mitterahuldav.

Õpilane, kes lõpetab õppeaasta kõigis ainetes hindega „5“ või on tal üks „4“ oskusainetes (kunstiõpetus, muusika, tööõpetus, kehaline kasvatus) ning aasta käitumine ja hoolsus on eeskujulik, saab kiituskirja.

Kiituskirja saamise kohta tehakse märge E-koolis. Paberkandjal saab õpilane kiituskirja sügisel.

Klassitunnistus  2019/2020. õppeaasta lõpetamise kohta on kättesaadav ainult E-koolis.

2019/2020. õppeaastal ei ole koolieksam gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks ning õppenõukogu otsusega ei pea õpilane sooritama koolieksamit.

 

ÕPIKUTE TAGASTAMINE

Info õpikute ja raamatute tagastamise kohta edastab õpilastele klassijuhataja. 2019/2020 õppeaastal tagastavad põhikooli õpilased õpikud ja teised kooli raamatukogu raamatud klassijuhatajatele.

Õpikute ja raamatute tagastamise kord:

-kohale tuleb tulla klassijuhataja poolt  kindlaks määratud ajaks, graafik siseveebis;

-klassijuhataja ootab õpilasi määratud ajal kooli peaukse ees, arvestada tuleb kõiki ohutusnõudeid;

-õpikuid ja raamatuid tagastab üks inimene, kas õpilane või lapsevanem.

Peale õpikute tagastamist peavad õpilased võtma garderoobist ära oma isiklikud asjad, kui nad ei ole seda juba varem teinud. Garderoobi minnakse koos klassijuhatajaga. 

 

KOOLI DIGIÕPPEVAHENDITE TAGASTAMINE

Digiõppevahendite tagastamine toimub 10.06. -11.06.2020 ja 16.06. -17.06.2020 infolauas, mis  on ruumi 229 vastas. Digiõppevahend peab olema töökorras. Tagastamise käigus toimub tehnika kontroll. Enne tagastamist tuleb arvutist ära kustutada isiklikud  ja kooli failid.

 

GARDEROOB

Äärmisel vajadusel võib garderoobi  oma asjadele järele tulla kolmapäeviti, kui toimub toidupakkide jagamine. Kindlasti tuleb jälgida ohutus- ja hügieeninõudeid.

 

TOIDUPAKKIDE JAGAMINE

Registreerimine toidupakkide kättesaamiseks toimub kuni 03.06.2020. Kõik, kes said toidupaki 06.05.2020,  on juba kantud nimekirja. Need, kes pole varem toidupakki saanud või kes ei soovi enam toidupakki saada, peavad sellest kirjalikult teada andma t.kravtsenko@lasgy.tln.edu.ee

 

 TÄHTSAD SÜNDMUSED

15.05.2020 kell 13.00 toimub virtuaalne lõpukell (12.kl)

18.05.2020 alustab tööd kooli kantselei. Külastajate vastuvõtt toimub eelregistreerimise alusel tel 6332611.

Alates 18.05.2020 algab õpikute ja raamatute tagastamine graafiku alusel. Info tagastamise kohta edastavad klassijuhatajad.

11.05. ja 21.05.2020 toimub 8. klasside loovtööde kaitsmine veebipõhiselt (online).

21.05-22.05 Inglise keele suuline arvestus 10.kl ONLINE. 

19.05., 20.05, 21.05. ja 22.05. 2020 toimuvad gümnaasiumisse astujatega veebipõhiselt (online) vestlused. Info vestluste toimumise kohta edastavad klassijuhatajad.

01.06.2020 kell 10.00 toimub eesti keele teise keelena riigieksam (kirjalik osa). Õpilasel peab olema kaasas kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass).

02.06.2020 kell 9.00 toimub eesti keele teise keelena riigieksam (suuline osa). Õpilasel peab olema kaasas kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass).

05.06.2020 kell 10.00 toimub matemaatika riigieksam. Õpilasel peab olema kaasas kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass).

08.06. – 10.06.2020 toimub põhikooli eesti keel teise keelena eksam (B1 tase). Õpilasel peab olema kaasas kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass).

08.06.2020 kell 10.00 toimub põhikooli eesti keel teise keelena eksam (kirjalik osa).

09.06.-10.06.2020 kell 9.00 toimub põhikooli eesti keel teise keelena eksam (suuline osa).

10.06. — 11.06.2020 toimub gümnaasiumi astme uurimistööde veebipõhine (online) kaitsmine.

19.06.2020 toimub põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuste pidulik kätteandmine. Info lõputunnistuste kätteandmise kohta on täpsustamisel. Ürituse toimumise ajal tuleb kinni pidada kehtivatest piirangutest.

22.06. ja 25.06.2020 toimub gümnaasiumisse astujate dokumentide vastuvõtt ja teistest koolidest sisseastujate testimine, samuti Lasnamäe Gümnaasiumi õpilastele.

 

LASNAMÄE GÜMNAASIUMI ÜLDPLAANI OLULISED MUUDATUSED SEOSES KEHTIVATE PIIRANGUTEGA

Kümnendate klasside komplekteerimine toimub onlain sisseastumisvestluse ja kooliastmehinnete pingerea alusel. Taseme mõõtmine (tasemetööd) korraldatakse 22.06 ja 25.06 vaid nendele sisseastujatele, kes ei sooritanud eesti keele teise keelena B1 taseme eksamit ning kooliastme hinne matemaatikas on madalam kui „4“. Tasemetöö korraldamisel lähtume piirangutest, mis sellel ajal (22.06 ja 25.06 ) kehtivad.

Õppenõukogude koosolekud on elektroonilised ning toimuvad järgmise graafiku alusel.

28.05.2020 Õppenõukogu koosolek. „Õpilase jätmine täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt hinnetest või -hinnangutest tuleks välja panna aastahinne „puudulik” või „nõrk” kuni 18.06.2020 

11.06.2020 Õppenõukogu koosolek. „Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine. Klassist klassi üleviimine“

18.06.2020 Õppenõukogu koosolek. „Täiendava õppetöö tulemused. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine. Klassist klassi üleviimine“

19.06.2020 Toimub lõputunnistuste üleandmine kõikides lõpuklassides, arvestades kõiki kehtivaid piiranguid. Tellitud on telk-varjualune, kus antakse lõputunnistused üle vabas õhus.

 


Информация об окончании учебного года, оценивании и важных событиях

Школа работает по этому графику и порядку: ЗДЕСЬ

Согласно договоренности между директорами таллиннских школ и мэром города Таллинна ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ в Ласнамяэской гимназии продолжится до конца учебного периода (до 9.06.2020).

 • В качестве исключения, по желанию учителя начиная с 25 мая можно организовывать одиночные встречи с учениками, которые в этом нуждаются. В этом случае разрешенное максимальное количество учеников на месте 5 учеников + 1 учитель при условии соблюдения правил поведения и гигиены (маска, перчатки, дезинфекция рук, дистанция).
 • Встречи с учениками организовывает учитель. Подобные встречи могут быть необходимы ученикам с особыми образовательными потребностями (HEV), ученикам, которые не очень успешно проявили себя во время дистанционного обучения, ученикам с продленным учебным годом и в любом другом случае, который учитель посчитает важным. 
 • При организации подобных встреч необходимо обязательно учитывать, что все участники (как ученики, так и учитель) должны быть здоровы! 
 • Внеклассные мероприятия на открытом воздухе не проводятся.
 • Категорически запрещается приходить в школу, если вы чувствуете недомогание характерное для простудных заболеваний, или находитесь в контакте с больными COVID-19.

 

РАСПИСАНИЕ

Нынешнее школьное расписание уроков действует до 29 мая. 

C 18.05 из расписания исключаются физкультура, труд (технология), искусство, музыка

С 1.06 по 8.06 дистанционная проектная неделя (информация будет передана через e-kool)

9.06 Итоговые классные часы для 1-8 и 10-11- х классов в дистанционном формате.

 

ОЦЕНИВАНИЕ III триместра

 • Учителя оценивают как III триместр, так и весь учебный год согласно действующему порядку оценивания при помощи отметок в шкале от 1 до 5.
 • Оценка за поведение в основной школе в третьем триместре не выставляется, итоговая оценка за поведение выводится на основании двух оценок за первый и второй триместры. В случае, если оценка за поведение спорная, то учитель выставляет оценку в пользу ученика.
 • Используемая в настоящее время отметка “0” — это сообщение, что какая-то работа не выполнена учеником, и у ученика есть возможность предоставить работу. 
 • Обозначение “0” учителя-предметники к 15.05 меняют на обозначение “МА” (mittearvestatud/незачет), которое может быть учтено при выведении итоговой оценки за триместр или курс.

 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПО ПРЕДМЕТАМ 

 • С 18 по 25 мая ведется основательная работа с неуспевающими в формате дистанционного обучения.
 • Нагрузка учеников, которые справлялись с учебой, начиная с 18 мая, уменьшается, поскольку им не надо ликвидировать учебные задолженности по предметам и исправлять оценки. 

 

ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ

15 мая выставляются итоговые оценки по следующим предметам: искусство, труд (технология), физкультура, музыка. 

15 мая  выставляются предварительные оценки по другим предметам.

На неделе с 11.05 по 15.05 завершается период активного текущего  оценивания учащихся.

С 18.05 в рамках учебного процесса учителя не планируют объемных оценочных заданий, контрольных работ. 

18.05 Срок выставления итоговых оценок в 9-х классах

21.05-22.05 Устный зачет по английскому языку для 10-х классов ОНЛАЙН. 

25.05 Срок выставления итоговых оценок в 1-8, 10-12-х классах.

 • Ученик, который к 25.05 не сможет получить по каким-либо предметам положительные годовые оценки, остается на продленный учебный год по этим предметам и получает соответствующую помощь от учителя по предмету. Продленный учебный год продлится ориентировочно до 18 июня. 
 • После продленного учебного года при наличии двух отрицательных годовых оценок ученик может быть переведен в следующий класс решением педсовета. Если отрицательных годовых оценок три и больше, по решению педсовета ученик может быть оставлен  на повторный год обучения.
 • Если ученик заканчивает учебный год с отметками “5” по всем предметам или с отметками “5” по всем предметам и одной “4” по прикладным предметам (искусство, труд, музыка, физкультура) и с примерными отметками  по поведению и прилежанию за год, ученик получает похвальную грамоту . 
 • Запись о получении учеником похвальной грамоты будет видна в табеле в электронном журнале. Похвальную грамоту на бумаге ученик получит осенью. 
 • Табели об окончании 2019/2020 учебного года доступны в этом году только в электронном виде (в ekool).
 • Школьный экзамен за гимназическую ступень в 2019/2020 учебном году не является обязательным условием для окончания гимназии, по решению педсовета данный экзамен отменен.

 

ВОЗВРАТ УЧЕБНИКОВ И КНИГ

Информацию о возврате учебников и книг каждому классу дает классный руководитель. В этом учебном году учащиеся основной школы сдают учебники и художественную литературу классным руководителям. 

Порядок возврата книг и учебников:

 • Приходить строго в назначенное классным руководителем время;
 • Классный руководитель встречает на улице в строго назначенное время (у главного входа) — соблюдайте правила безопасности;
 • Литературу сдает один человек: или ученик, или родитель;
 • После сдачи учебников учащиеся должны забрать свои личные вещи из гардероба в сопровождении классного руководителя;

 

ВОЗВРАТ ШКОЛЬНЫХ ГАДЖЕТОВ

Возврат проходит 10-11 июня и 16-17 июня напротив кабинета 229.

Гаджеты должны быть приведены в порядок и быть в рабочем состоянии. При возврате все устройства будут проверяться на исправность.

Просьба: заранее удалить личные и школьные файлы.

 

ГАРДЕРОБ

В случае острой необходимости в школьный гардероб можно попасть по средам, когда осуществляется выдача продуктовых пакетов. Обязательно соблюдайте требования безопасности (правила поведения и гигиены).  

 

ВЫДАЧА ПРОДУКТОВЫХ ПАКЕТОВ

Регистрация на  выдачу продуктовых пакетов действительна до 3.06 включительно. Все, кто получал продуктовый пакет 6.05 внесены в список. Желающим зарегистрироваться (если ранее не получали пакет) или отказаться от питания нужно сообщать письменно по адресу электронной почты t.kravtsenko@lasgy.tln.edu.ee.

Выдача продуктовых пакетов проходит по средам 13.05, 20.05, 27.05, 3.06.

 

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 

15.05  13.00 Последний звонок ОНЛАЙН для 12 классов

18.05 возобновляется работа канцелярии школы. Прием посетителей осуществляется по предварительной регистрации по телефону 6332611.

С 18.05 начинается сдача учебников и книг по утвержденному графику. Информация поступит от классных руководителей.

11.05, 21.05 — Защита творческих работ ОНЛАЙН в 8-х классах

19.05, 20.05, 21.05, 22.05 — онлайн собеседования для поступающих в гимназию (учащиеся Ласнамяэской гимназии). Информация поступит от классных руководителей.

1.06  в 10.00 Государственный экзамен по эстонскому языку (12 класс), письменная часть. С собой иметь документ, удостоверяющий личность (ид-карта или паспорт).

2.06 в 9.00  Государственный экзамен по эстонскому языку (12 класс), устная часть согласно графику. С собой иметь документ, удостоверяющий личность (ид-карта или паспорт).

5.06  в 10.00 Государственный экзамен по математике (12 класс). С собой иметь документ, удостоверяющий личность (ид-карта или паспорт).

8.06-10.06 Экзамен по эстонскому языку на уровень В1 для выпускников основной школы (9 класс) (письменная часть 8.06 в 10.00, 9.06-10.06 устная часть 9.00). С собой иметь документ, удостоверяющий личность (ид-карта или паспорт).

10.06 — 11.06 Защита исследовательских работ ОНЛАЙН в классах гимназической ступени.

19.06 — выдача свидетельств об окончании основной школы и аттестатов за курс гимназии. Информация об организация выдачи выпускных документов будет уточняться. Мероприятие будет проходить с учетом всех ограничений, которые будут действовать на тот момент.

22.06 и 25.06 прием документов и уровневое тестирование для поступления на гимназическую ступень для желающих из других школ и учащихся Ласнамяэской гимназии (список будет выслан классным руководителям по итогам собеседований).

 

Будьте здоровы!

С уважением,
Администрация  Ласнамяэской гимназии