На русском языке ниже ↓

Õppe korraldamine alates 16. märtsist 2020

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lg 3 ja § 45 lg 2 alusel ning tulenevalt direktori ülesandest anda kooli tegevuse korraldamiseks käskkirju ja Vabariigi Valitsuse poolt Eesti Vabariigis eriolukorra väljakuulutamisega seatud piirangutest COVID-19 haiguse levitamise tõkestamise vajadusest ning kooli ülesandest tagada õpilaste tervise kaitse

 1. Alates 16. märtsist 2020 korraldatakse Lasnamäe Gümnaasiumi õppetööd distantsõppes väljapool koolihoonet e-õppe teel.
 2. Õppekavavälist tegevust koolis ei toimu.
 3. Klassijuhatajatel edastada lapsevanematele info distantsõppe korraldamise kohta e-kooli või mõne muu e- keskkonna kaudu ja meili teel.

3.1  Lisainfo saamiseks pöörduda  kooli üldtelefonile 6332611 (9.00-16.00).

3.2 Info liikumine toimub e-kooli ja e-posti kaudu. Kontaktisikuks õpilastele ja vanematele on iga klassi klassijuhataja.

3.3 Tehnilise toe eest vastutavad infojuhid ja haridustehnoloog (Roman Morin, Anastasia Wille ja Julia Ilves). Pöörduda huvijuhtide ja haridustehnoloogi poole tööpäeva jooksul kuni kella 16.00-ni.

3.4 Tugisüsteemi poolt pakutavad tegevused peatatakse ning vajadusel pöörduda spetsialisti poole e-kirjaga Svetlana Udrasele s.udras@lasgy.tln.edu.ee või helistades psühholoogile telefonil 51911137 kuni kella 16.00.

       3.5  Õppealajuhatajad tagavad õppetöö korralduse arvestades õpetajate ja õpilaste digipädevusi ning õppetöö kvaliteedi;

 1. Õppetöö  korraldamine seoses üleminekuga e-õppele:
  1. Õppeprotsess on suunatud funktsionaalse lugemise oskuse arendamisele.
  2. 1.-3. klassid saavad ülesanded vene ja eesti keeles ilukirjandustekstide kujul, matemaatikas tekstülesannete kujul.
  3. 2., 3. ja 4. kooliaste – ainealased ülesanded vastavalt koolis kehtivale tunniplaanile.
  4. Ülesanded järgmiseks õppepäevaks peavad olema e-koolis kuni kella18.00-ni. 
  5. Antud perioodi jooksul peab õpetaja planeerima ja korraldama hindelisi töid ja märkima neid e-kooli.
 1. Distantsete ülesannete vormistamine e-koolis:
  1.  Õpetaja kannab e-kooli tunni teema vastavalt tunniplaanile märkmega “e-õpe”.
  1. Tunniteema põhine ülesanne lisatakse kodustesse ülesannetesse üksikasjaliku kirjeldusega.
  2. Loovtööde ja uurimistööde kirjutamine toimub vastavalt eelnevatele kokkulepetele õpetaja ja õpilase vahel.
  3. Lisaks e-õppe ülesannetele koduseid ülesandeid ei anta.
  4.  2. trimestri hinnete parandamiseks peab õpetaja andma õpilasele võimalusel e-ülesande, kuid kindlasti teavitama sellest õpilast e-kooli kaudu. Hinnete parandamiseks on õpilasel 15 õppepäeva. 
  5. Kui õpetaja otsustab, et e-ülesannet parandamiseks pole võimalik anda, siis õpetaja peab teavitama õpilast, et hinde parandamine toimub eriolukorra lõppemise järel, kuid õpetaja poolt määratud ajal.
 1. Õppuritel on soovitus viibida kodus. Lapsevanematel jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.
 2. Hariduskorralduse muudatus kehtib kuni olukorra muutumiseni.
 3. Käskkiri tehakse teatavaks Lasnamäe Gümnaasiumi personalile ja Tallinna Haridusametile.

 

Andrei Kante 
direktor


 

Организация учебного процесса с 16 марта 2020

 

Põhikooli- ja  gümnaasiumiseaduse § 44 lg 3 ja § 45 lg 2 alusel ning tulenevalt direktori ülesandest anda kooli tegevuse korraldamiseks käskkirju ja Vabariigi Valitsuse poolt Eesti Vabariigis eriolukorra väljakuulutamisega seatud piirangutest COVID-19 haiguse levitamise tõkestamise vajadusest ning kooli ülesandest tagada õpilaste tervise kaitse

  1. С 16 марта школа переходит на дистанционное обучение, здание школы закрыто с 16 марта до отмены чрезвычайной ситуации.
  2. Внеклассная работа и кружки по интересам не проводятся.
  3. Для учащихся и родителей контактными лицами являются классные руководители. Они передают информацию об организации дистанционного обучения в школьную или другую электронную среду или по электронной почте.
   1. За информацией можно обращаться в рабочее время (9:00 – 16:00) по общему телефону 6332611, телефоны администрации работают.
   2. Движение информации осуществляется через электронный журнал и рабочую почту. Для учащихся и родителей контактными лицами являются классные руководители.
   3. За технической поддержкой обращаться к школьным инфотехнологам ( Р. Морин, А.Вилле, Ю. Ильвес) в рабочее время до 16.00.
   4. Регулярные занятия с опорными специалистами отменяются. В случае экстренной необходимости обращаться по электронной почте s.udras@lasgy.tln.edu.ee или по телефону 51911137 (психолог) до 16.00.
   5. Завучи обеспечивают организацию учебного процесса, учитывая диги-компетенции учащихся и учителей, а также качество учебного процесса.

 

 • Принципы дистанционного обучения:

 

  1.   Учебный процесс сфокусировать на развитии навыков функционального чтения.

        4.2   Начальная школа 1-3 классы получают задание по прочтению художественной литературы на русском и эстонском языке и текстовые задачи по математике.

4.3   2-4 ступени получают задания по предметам согласно расписанию.

4.4    Задание на следующий учебный день фиксируется в электронном журнале до 18.00.

4.5  В течение   данного периода учитель должен планировать и организовывать оценочные работы и отмечать их в электронном журнале.

 1. Оформление дистанционных заданий в электронном журнале:
 2. 1 Учитель вносит тему в электронный журнал согласно действующему расписанию с пометкой «e-õpe».

5.2   Задания по теме урока с подробным описанием вносятся в раздел «домашнее задание».

 1. 4   Процесс творческих и исследовательских работ идет по ранее установленному графику.

5.5    В дополнение к дистанционным заданиям домашние задания не задаются.

5.6   Для исправления оценок за второй триместр учитель должен по возможности давать дистанционные задания, но ученик должен быть заранее об этом оповещён. Срок для исправления — 15 учебных дней.

5.7 Если учитель считает, что дистанционное задание для исправления оценки за второй триместр невозможно дать, то сообщает ученику, что оценку можно будет исправить по окончании чрезвычайного положения и в определённый учителем срок, о чём тоже надо ученика заранее предупредить.

 1. Учащимся желательно оставаться дома. Родителям следить, чтобы учащиеся придерживались запрета в отношении деятельности вне дома.
 2. Изменения в учебном процессе действуют до изменения обстановки.
 3. С приказом ознакомлен персонал Ласнамяэской гимназии и Таллиннский отдел образования.

 

Андрей Канте
директор